• HeaderSite10.jpg
 • HeaderSite06.jpg
 • HeaderSite01.jpg
 • HeaderSite12.jpg
 • HeaderSite02.jpg
 • HeaderSite04.jpg
 • HeaderSite03.jpg
 • HeaderSite05.jpg
 • HeaderSite09.jpg
 • HeaderSite11.jpg
 • HeaderSite07.jpg
 • HeaderSite08.jpg

Klasse Voorschriften1.01 Strekking Eenheidsklasse.

De K-klasse is een eenheidsklasse, ontworpen door Th. Hoogmoed, verder uitgewerkt en gebouwd door Lion Charmant. Het doel van de voorschriften is het vastleggen van de bouw en de uitrusting van het K klasse jacht. Enerzijds, dienen de jachten in hoofdlijnen aan elkaar gelijk te zijn en anderzijds, dienen zij van goed materiaal en degelijk gebouwd te zijn. De voorschriften zijn derhalve vastgelegd met het doel de eenheid van de klasse te waarborgen. Alles wat niet nader is omschreven is derhalve niet toegestaan. Voor wat betreft specifiek beslag van het K-jacht geldt dat de toepassing van materialen die niet in deze klassenvoorschriften worden genoemd niet toegestaan zijn. De eigenaar van een jacht is ten alle tijden verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar jacht.

Het bestuur van de K klasse ziet er op toe dat de eenheid binnen de klasse gehandhaafd blijft. Mocht een deelnemer aan de klasse iets aan zijn jacht willen veranderen dat niet binnen de klassenvoorschriften valt of niet nader is omschreven, dan dient deze, alvorens tot montage of aanpassing over te gaan, daartoe een voorstel in te dienen bij de Technische Commissie van het bestuur. Dit voorstel dient een tekening van de wijziging bevatten en omschreven dient te worden wat de wijziging inhoudt en wat het beoogde of mogelijke voordeel is. Als het bestuur met een dergelijk voorstel instemt wordt het voorgelegd aan de leden van de klasse en wordt onder hen een stemming gehouden. Besloten wordt bij meerderheid van stemmen.

  

Klasse

2.01 Klassevoorschriften.

De klassenvoorschriften vormen een geheel met het meetformulier, de officiële tekeningen en het bestek. Gesigneerde kopieën van de originele tekeningen berusten bij de bouwer/zeilmaker van de K klasse, Lion Charmant, Westzanerdijk 532, 1507 AT Zaandam. De officiële meetformulieren van een gemeten jacht berusten bij het secretariaat van de klassenorganisatie.

De Nederlandse klassenvoorschriften gelden tevens voor alle niet-Nederlandse K-klassenorganisaties.

2.02 Licentie.

De K-klasse kan alleen gebouwd worden door bouwers die over een licentie beschikken. Voor het bouwen van een romp met spanten en dek, het gieten van een kiel en het vervaardigen van de zeilen is een licentie noodzakelijk. Licenties kunnen alleen worden afgegeven door Lion Charmant Modelzeiljachten. Kamer van Koophandel 22.668 Zaandam. De bouwer van de K klasse dient zich te conformeren aan de geldende klassenvoorschriften, tekeningen en mallen. De originele bouwmallen 1 en 2 voor het vervaardigen van romp en kiel en de mallen 1 t/m 9 voor de vervaardiging van de zeilen zijn eigendom van Lion Charmant Modelzeiljachten en berusten aldaar.

 
Meting

3.01 Meetmethode
Bij metingen worden de maten gehanteerd zoals die staan vermeld in het meetformulier.

3.02 Belanghebbende partijen.
Een meter mag geen jacht, zeilen of rondhout meten waarvan hij/zij zelf de eigenaar is. Bij een controlemeting zijn alleen de belanghebbenden aanwezig, te weten de aangewezen meters en de eigenaar van het jacht.

3.03 Klassenvoorschriften
Alle jachten en zeilen dienen te voldoen aan de geldende klassenvoorschriften.

3.04 Mallen
De mallen dienen goedgekeurd te zijn door de klassenorganisatie en te zijn voorzien van een echtheidskenmerk.


Herkenning
 

4.01 Zeilkenmerken.

Zeilnummer

Het grootzeil en de fok dienen elk aan een zijde te zijn voorzien van het zeilnummer (zie tekening). Het zeilnummer in het grootzeil bevindt zich aan bakboordzijde en in de fok aan stuurboordzijde. De maatvoering is volgens de tekening. Het te gebruiken lettertype is Helvetica Bold 15 x 10 cm.

Klasse-kenmerk

Het klasse-kenmerk bevindt zich aan bakboordzijde van het grootzeil.

Een Internationaal landenteken is toegestaan, maximaal 3 cm onder de bovenste baan in de fok aan stuurboordzijde, Type Helvetica Bold 6,5 cm hoog. Zie tekens.

Profielstrepen en tell-tales

Geen andere kenmerken of tekens zijn toegestaan, met uitzondering  van profielstrepen en het gebruik van zogenaamde “tell tales “.

In het grootzeil zijn maximaal drie en in de fok maximaal twee profielstrepen toegestaan, maximaal 1 cm hoog. De plaats hiervan is vrij.

Op of aan het grootzeil en de fok mogen aan elke zijde drie draadjes of strookjes doek bevestigd worden om de luchtstroom zichtbaar te maken (zogenaamde “tell tales”). Deze tell tales zijn maximaal 5 mm hoog en 10 cm lang. De plaats hiervan is vrij.

Tekens, merken, nummers, kleur zeildoek

Alle tekens, merken en nummers dienen van een duidelijk contrasterende kleur te zijn, gemaakt van duurzaam materiaal en dienen stevig bevestigd te zijn. De zeilnummers moeten volledig uitgevuld zijn.

Het zeil dient wit te zijn.

Merkteken zeilmaker

Vanaf 2002 bevindt zich in het voorlijk van fok en grootzeil een merkteken van de zeilmaker met daarin het jaartal van de vervaardiging.

  

Toleranties 

5.01 Toleranties
Naast de in het meetformulier vastgestelde toleranties, zullen voor andere afmetingen de volgende toleranties gelden (tenzij anders aangeven):

Afmeting tolerantie in % in mm
van 0 t/m 500 mm +/- 1,0% ofwel +/- 0 t/m 5 mm
van 501 t/m 2000 mm +/- 0,5% ofwel +/-2,5 t/m 10 mm
Voor hoekverdraaiingen geldt een tolerantie van ± 1 graad


Romp

6.01 Materiaal
De romp dient duurzaam gebouwd te zijn van glasvezel gewapend polyester.
De romp bestaat uit een laag gelcoat en twee lagen glasmat en/of glasweefsel, m.u.v. de kielbalk waar 4 lagen glasmat elkaar overlappen. De romp mag geschilderd worden.
De glasmat waar de romp van vervaardigt is heeft de volgende specificatie:
Totaal gewicht 600 gram, emulsie gebonden, fabrikant D.S.M. type ES22-5-25
De specificaties van de Gelcoat zijn: een laag, fabrikant D.S.M. type Neogel 8379 i 1

6.02 Dek
Het dek bestaat uit multiplex met een dikte van minimaal 4 mm.

6.03 Spanten
De spanten; in totaal 5 stuks, bestaan uit multiplex met een dikte van minimaal 4 mm en een breedte van minimaal 15 mm.

6.04 Sierlijst
Sierlijsten op de buitenzijde van het dek zijn toegestaan, mits deze niet groter zijn dan 10 X 8 mm.

 6.05 Gaten
Gaten in het dek voor doorvoeren en bereikbaarheid van apparatuur zijn toegestaan, mits plaats en vorm overeenstemmen met tekening. Schootdoorvoeren mogen een maximale hoogte hebben van 10 mm boven dek met een diameter van maximaal 5 mm.

6.06 Gewicht
Het gewicht van het zeilklare jacht dient, exclusief accu en schoon en droog na bevinding meter, minimaal 18,5 kg te zijn.

6.07 Meting
De meting van de romp zal gebeuren met behulp van de moedermal nr.1.

6.08 Neus
Met ingang van 1 januari 2000 dienen alle aan wedstrijden deelnemende jachten voorzien te zijn van een beschermende neus.
Deze dient vervaardigd te zijn van Rubber of materiaal met vergelijkbare eigenschappen. De neus dient vast bevestigd te zijn.


Rondhout
 

7.01 Rondhout
Onder rondhout wordt verstaan, mast, giek en fokkenboom.
Het rondhout bestaat uit aluminium ronde buis met een diameter van maximaal 13.1 mm en minimaal 12.5 mm en een minimale wanddikte van 0.8 mm en maximaal 1.2 mm. De rondhouten dienen hol te zijn. De rondhouten dienen over de gehele lengte van gelijke diameter en gelijke dikte te zijn. Tevens dienen zij in onbelaste toestand over de gehele lengte recht te zijn.

7.02 Afmetingen
De rondhouten dienen te voldoen aan de afmetingen die op het meetformulier zijn vermeld.

7.03 Profilering
De rondhouten mogen niet zijn voorzien van een profiel.

7.04 Bovenzijde giek
De bovenzijde van de giek dient zich op een hoogte van 130 mm tot het dek te bevinden. Bovenkant aluminium buis van de giek, haaks uit het dek gemeten bij het bevestigingspunt van de giek aan het plexiglas. Meetpunt 23a.

7.05 Zalingen
De zalingen dienen te zijn gemaakt van massief metaal, met een diameter van 3.9 / 4.1 mm. Zalingen zijn door de mast gemonteerd middels twee gaten van maximaal Ø 4,2 mm. De zalingen mogen worden gefixeerd. Er mogen maximaal 2 zalingen worden aangebracht, waarvan de langste boven en de kortste onder gemonteerd, zodanig dat er aan de mast zowel aan bakboord als aan stuurboord 2 zalingen zichtbaar zijn.

7.06 Geleiding
Geleidingsystemen voor het grootzeil zijn niet toegestaan. Het grootzeil dient d.m.v. lijnen of tie raps aan de mast bevestigd te worden.

7.07 Versteviging  mast

De mast mag inwendig verstevigd  worden door middel van een aluminium buis met een diameter van maximaal 10 mm en een lengte van maximaal 1 meter.

De wanddikte van de buis is maximaal 1 mm.

De onderzijde van deze buis dient gelijk te zijn aan de onderzijde van de mast.

7.08 Masttop-beslag

Het masttop-beslag dient, horizontaal gemeten, minimaal  40 en maximaal 50 mm uit te steken uit de achterkant van de mast. Het hoogste punt van dit beslag mag, horizontaal gemeten, maximaal 20 mm uitsteken boven het hoogste punt van het mastprofiel.

Het dient vervaardigd te zijn uit aluminium plaat- of T-profiel met een wanddikte van minimaal 2 mm en mag niet meedraaien met het grootzeil.  

De constructie en de uitvoering zijn vrij.

 

Kiel  

8.01 De kiel
De kiel is vervaardigd van gietijzer en bestaat uit een stuk. De maten dienen te voldoen aan het meetformulier. Gemeten van de onderkant kiel tot romp.
De kiel dient demontabel te blijven van de romp.
De kiel dient direct aan de romp bevestigd te zijn zonder tussenstuk (met uitzondering van de meegeleverde pakking van ca. 2mm).
De vorm van de kiel wordt gemeten aan de hand van mal nr. 2.

8.02 Gewicht
Het gewicht van de kiel is 12.250 kilogram, exclusief bevestigingsmateriaal. Meetpunt 9.

 

8.03 Meting
De kiel wordt gemeten met behulp van een mal (mal nr. 2). Roer 

9.01 Het roer
Het roer is massief en bestaat uit hout, eventueel versterkt met glasvezel gewapend polyester en/of epoxyhars.

  

9.02 Afmetingen
Het roer dient te voldoen aan de afmetingen die in het meetformulier zijn vermeld. De voor- en achterzijde van het roer mogen concaaf of convex zijn, binnen een maximum van 3 mm gemeten over de gehele voor- of achterzijde.

9.03 Bevestiging
De roerstang is van metaal, dikte 3.9 / 4.1 mm. De hennegatskoker loopt evenwijdig aan de scheg.

  

Beslag 

10.01 Giek en fokkenboom
De giek- en fokkenboom-bevestigingsconstructie moet zijn gemaakt van plexiglas met een dikte van 10 mm.
Constructie en montage uitsluitend volgens tekening. De grootzeil lummel is uitgevoerd in metaalbuis uit één stuk vervaardigt draaiend om het mastprofiel. De fokkenboombevestigingsconstructie draait inwendig in het plexiglas om het r.v.s. M6 draadeind van het voordekbeslag. De neerhouder van de giek dient vervaardigd te zijn van 3 mm metaal draadeind.

10.02 Wantspanners
De verstaging dient bovendeks d.m.v. een M5 draadeind te worden bevestigd.

  

10.03 Mastvoet
De mastvoet mag horizontaal verstelbaar zijn, zoals is aangegeven op de tekening en in het meetformulier. In hoogte verstelbare mast of mastvoet zijn niet toegestaan.

  

Tuigage

11.01 Tuigage
Met tuigage wordt bedoeld het staand en lopend want. Het binnenwant en buitenwant mogen niet met elkaar worden verbonden en dienen zich te bevinden tussen de minimale en maximale maat van de zalinglengte.

11.02 Materialen
De wanten dienen van r.v.s. draad te zijn met een minimum dikte van 0,8 mm.
De overige tuigage mag zijn vervaardigd van touwwerk van kunstvezel.

11.03 Diamantverstaging
De diamantverstaging bestaat uit een enkele draad met een maximale dikte van 1.2 mm en wordt op spanning gehouden door een enkele stelschroef. Afmetingen en positie dienen volgens de tekening te zijn uitgevoerd.Zeilen

12.01 Vervaardiging Zeilen

De zeilen worden vervaardigd door de bouwer van de K-klasse volgens het meetformulier dat berust bij het secretariaat van de klasse-organisatie.

Het zelf maken of wijzigen van de zeilen is niet toegestaan.

Reparaties zijn, mits sprake is van herstel naar de oorspronkelijke toestand, toegestaan.

Het staaldraad in het  voorlijk van de fok mag vervangen worden door een lijn van dyneema of een andere daarvoor geschikte touwsoort.

12.02 Zeillatten

Aantal latten

Maximaal 4 zeillatten zijn toegestaan, alleen in het grootzeil. 

Afmetingen

De maximale lengte van de zeillatten is 160 mm.

De maximale breedte van de zeillatten is 15 mm.

De dikte van zeillatten is maximaal 3 mm.

Plaats

Plaatsing van de zeillatten is vrij. De zeillatten dienen tegen het achterlijk geplaatst te worden en haaks op het achterlijk te staan.

Materiaal

Zeillatten mogen van elk materiaal gemaakt worden en mogen zowel op het zeil geplakt worden als in een zeillat-zak geplaatst worden, die op het zeil genaaid mag worden.

Het bevestigingsmateriaal van de zeillat mag maximaal 30 mm breed zijn en moet wit van kleur zijn.

  

Besturing en schootvoering

13.01 Zender en ontvanger

De besturing bestaat uit een zend- en ontvanginstallatie, waarvan maximaal twee kanalen gebruikt worden. Eén kanaal heeft betrekking op het bedienen van het roer en één op het bedienen van de schoten. 

13.02 Schootlier en roer-servo

Zowel de grootschoot als de fokkeschoot dienen gelijktijdig aangestuurd te worden door één of een combinatie van maximaal twee schootlieren of servo’s.

De keuze en uitvoering van de schootlier(en) of servo’s is vrij.

Het roer wordt aangestuurd door één servo. De keuze van deze servo is vrij.

13.03 Schootvoering

Zowel de grootschoot als fokkeschoot dienen te lopen door de schootdoorvoeren in het dek, zoals aangegeven bij de meetpunten 21 en 22.

De constructie van de schoten onderdeks is vrij.

  

Krachtbron

14.01 Stroomvoorziening
De stroomvoorziening kan bestaan uit een lood accu of andere oplaadbare cellen. Ook zijn toegestaan zonnecellen eventueel in combinatie met oplaadbare cellen.

onnecellen eventueel in combinatie met oplaadbare cellen.


(Versie 06.10.2019, opgesteld door D.J. Kann)

Please publish modules in offcanvas position.